پادکست

چگونه کمپین #بامابشنو به ۱۰ کودک ناشنوا کمک کرد؟

کمپین بامابشنو

گروهی در تلگرام داریم که پادکسترهای فارسی در آن عضو هستند. امروز که این مطلب را می‌نویسم، این گروه ۱۴۹ عضو دارد. تجربه‌هایمان را در مورد تولید پادکست و مسائل فنی مربوطه با هم به اشتراک می‌گذاریم، از هم ایده می‌گیریم و البته باقی داستان‌های یک گروه تلگرامی هم در آن برقرار است. چند هفته …